Ние сме фондация "Подарете книга"

www.podarivreme.org I www.podaretekniga.org 

На децата, които живеят в институция им липсва онзи значим възрастен, който да ги подкрепя, напътства и понякога дори мъмри. "Подарете книга" знае, че това е важно и ги среща с доброволци, готови да работят с тях, да са техни ментори и приятели. Правим това 8 години и вече сме

 ♦  мрежа от 500 активно ангажирани доброволци, които
 ♦  подкрепят дългосрочно 400 деца, живеещи в 18 институции в страната
 ♦  с над 2000 подарени дни всяка година и 

Извън описанието на дейността ни с думите, които ние използваме, редно е да споделим и сериозната част. Фондация „Подарете книга” работи като Мобилен център за работа с деца на основание лиценз за предоставяне на социални услуги на ДАЗД с №1124 от 22.12.2016 г. и удостоверение за регистрация №01874-0001/Заповед №РД1459/29.12.2016г. на АСП. В рамките на дейността си, фондацията организира и финансира ежемесечни посещения на доброволци при деца, настанени в резидентни услуги на територията на цялата страна, както и педагози, които да подпомагат децата в образователните им нужди. Финансирането на пътуванията на доброволците е осигурено чрез дарения от частни лица и компании.

 

Вярваме, че за децата е важно

 • да общуват с различни хора, които да им помагат да мечтаят за различни неща - това, което прави всеки доброволец при първите си посещения
 • да имат един значим възрастен, който им бъде подкрепа, опора и приятел - това, което правят дългосрочните доброволци, онези, които вече са приятели на децата
 • да бъдат грамотни и да има кой всяка седмица да им помага с уроците - това, което правят нашите учители

Фондацията сключва договор с всяка от институциите, които посещава и които са обявени на картата на www.podarivreme.org, като поема задължения на база лиценза си от ДАЗД да следи за безопастността на децата във връзка с посещенията на доброволците. Тези задължения вменяват и задължения към доброволците, които участват в посещенията. Всеки доброволец подписва декларация с информирано съгласие, в която те са упоменати. Задълженията на фондация "Подарете книга" по всеки типов договор са:

 • Да поддържа регистър с имената и декларации за информираност всички доброволци, участващи в дейностите на фондацията, като съхранява тази информация в елетронен регистър със срок минимум 5 години;
 • Да съхранява пакет документи за всеки от доброволците, участващи в повече от една среща с децата по дейността по настоящия договор, следната информация: автобиография/ мотивационно писмо, декларация за досъдебно производство и свидетелство за съдимост;
 • В специфични случаи да изисква допълнителни документи като удостоверение за досъдебно производство, или друго, или да преустанови достъпа на доброволци, които счита за застрашаващи безопасността на децата;
 • Да следи за добросъвестно изпълнение на доброволческата дейност;
 • Да информира координатор на фондацията за инциденти, за наблюдавани проблеми или особености в поведението на дете;
 • Да не предприема действия с децата извън договорената доброволческа дейност;
 • Да опазва здравето, живота и достойнството на децата;
 • Да спазва и защитава детските права, да уважава личността на детето и неговото семейство;
 • Да предпазва детето от всички вредни и неморални влияния;
 • Да поощрява позитивно поведение, изслушва, успокоява децата и да проявява разбиране;
 • Да общува с персонала и да предоставя информация научена от детето при полагане на доброволчески труд, ако тя касае нарушаване на детските права, отношения в групата или друга, която е важна за развитието на детето и неговото поведение;
 • Да не коментира пред децата произхода им, близките им, поведението им и информация станала му известна при полагане на доброволчески труд по начин, който накърнява достойнството на детето и наранява чувствата му;
 • Да не прокламират пред децата и персонала партийни, расови, религиозни и други подобни идеи;
 • Да не търси от свое име, от името на децата, персонала или от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лична финансова изгода;
 • Да не използва по неправомерен начин името, дейностите или собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • Да поддържа добри отношения с децата, персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите доброволци;
 • Да полага усилия за спазване на поетите ангажименти към децата;
 • Да спазва приетият от институцията Кодекс на детската сигурност и закрила.

В случай на въпроси или искане на повече информация, пишете ни на pk@podaretekngia.org

ПЪРВИ СТЪПКИ

Първи стъпки - най-важното, което един доброволец трябва да знае

БИБЛИОТЕКА

Библиотека - закони, документи и формуляри, които могат да ти бъдат полезни

ВЪПРОСИ

Въпроси - често задавани въпрос

Етичен кодекс на работещите с деца

Закон за закрила на детето

Конвенция на ООН за правата на детето

Декларация за доброволците на ПОДАРЕТЕ КНИГА

Декларация за доброволци под 18 годишна възраст

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!